Stowarzyszenie Śri Czajtanja Sangha Polska w likwidacji

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie Uchwały nr 2/2018 z dnia 20.04.2018 r., Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia potwierdzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4, z dnia 10.10.2018 r. (sygnatura akt: RZ.XII NS-REJ. KRS/017257/18/143) rozpoczęto proces likwidacji Śri Czajtanja Sangha Polska wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000541289.

Likwidatorem ustanowiono Członków Zarządu.

Postępowanie likwidacyjne nadal trwa aż do momentu wykreślenia Stowarzyszenia z rejestru KRS. Wskazuje się, że Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych. Niemniej jednak Stowarzyszenie za pośrednictwem likwidatora wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionemu likwidatorowi w terminie do 15.11.2018 r.

W sprawach związanych z likwidacją likwidator prosi o kontakt na adres e-mail: mayapurcandra.dasa@gmail.com